Kotva
Nepřehlédněte
SPANÍ VE ŠKOLE
21.9.2023

SPANÍ VE ŠKOLE DNE 21. 9. 2023 v TĚLOCVIČNĚ ve STANECH J

Sraz ve škole od 17:00 hod. do 18:00 hod. (Stavění stanů, zabydlováníJ).

Po 18:00 hod. odcházíme ze školy.

 • VEČEŘE (zajistí si každý sám) – možnost opékání.
 • Sportovně – zábavné aktivity.
 • Večerka J.

Snídani zajistíme. Budou čerstvě napečené rohlíčky z pekárny Vít a vnuk. Marmeláda, Nutela, sýr, šunka. K pití čaj.                                                              Svačinu na druhý den si žáci přinesou z domu a mohou si ji uložit v lednici.

S sebou: stan, spacák, karimatku, polštářek, jídlo, pití (možno kdykoliv doplnit), dobrou náladu, karetní či jiné společenské hry povoleny. AKCE BEZ MOBILNÍCH TELEFONŮ J.

Rozpis léku a další přání vyřešíme při nástupu dětí.

NA SPANÍ SE TĚŠÍ A JAKÝKOLIV DOTAZ ZODPOVÍ -Mgr.V. Dulínková,I.Marková.

Ve čtvrtek a pátek  výuka dle rozvrhu hodin.

PROSÍME RODIČE O POTVRZENÍ ÚČASTI  PANÍ VYCH. MARKOVÉ DO 19. 9. 2023 A ZAJIŠTĚNÍ POMOCI U STAVĚNÍ STANŮ. DĚKUJEME.

 

 

MŠ - Výlet do ZOO
26.9.2023

Výlet do ZOO

V úterý 26. 9. 2023 vyrazíme na výlet do ZOO ve Dvoře Králové.

Sraz v MŠ do 7:50 hod.

Příjezd bude kolem 11:45 hod, vyzvedněte tedy děti, které jdou po obědě, nejdříve v 12:30 hod.

S sebou: Batůžek s pláštěnkou, pitíčko v uzavíratelné lahvi, malé občerstvení

Vybíráme 50,- na dopravu

Hanková P.

PŘESPÁVÁNÍ V MŠ
13.9.2023

MOTÝLCI PŘES NOC VE ŠKOLCE

Ve čtvrtek 21. 9. 2023 budeme přespávat ve školce. Začátek programu bude od 17.30 hod. Večeři i snídani zajišťuje školka.

Program:

 1. Hry a soutěže na zahradě
 2. Stopovaná na téma „ Pirátská cesta“ - hledání pokladu
 3. Grilování buřtíků k večeři
 4. Filmový večer
 5. Spinkáme – doufáme
 6. Snídaně – domácí koblížky

Co děti potřebují s sebou do školky:

 1. Věci na spaní, co si donesou už ráno do školky
 2. Oblečení do lesa a k ohni (tepláky, mikina, bunda) – ve večerních hodinách už bude chladno
 3. Kartáček na zuby a zubní pastu
 4. Čelovku nebo baterku
 5. Pirátský klobouk, kdo nemá, nic se neděje
 6. Drobné dobroty jsou vítány

Prosíme o potvrzení účasti dětí na přespávání do záznamového archu nejpozději do úterý 19. 9. 2023.

 

Těšíme se, Hanková P.

MŠ - omezený provoz 29. 9. 2023
29.8.2023

Dne 29. 9. 2023 bude PROVOZ MŠ OMEZEN z důvodu ředitelského volna v ZŠ.

1.  Prosíme o zapsání, zda bude vaše dítě přítomno. (zvolte variantu *ano/ne)

     Zápisový arch bude na nástěnce v MŠ.

 

2.  Pokud zvolíte variantu, že dítě chodit nebude, bude mu automaticky odhlášena strava.

 

Patricie Hanková

Rozvrhy 2023/2024
Mapa webu
A
A
A

Učební plán ZŠ


             

 

 Učební plán dle školního vzdělávacího programu – TVOŘIVÁ ŠKOLA

 

 

 

1. roč.

2. roč.

3. roč.

4. roč.

5. roč.

minimální časová dotace

disponibilní hodiny

 Český jazyk

7+1

7+2

7+1

6+1

6+1

33

+6

 Anglický jazyk

0+1

0+1

3

3

3

9

+2

 Matematika

4

4+1

4+1

4+1

4+1

20

+4

 Informatika

 

 

 

0+1

1

1

+1

 Prvouka

2

2

2+1

 

 

6

+1

 Přírodověda

 

 

 

2

2

4

 

 Vlastivěda

 

 

 

1+1

    1+1

2

+2

 Hudební výchova

1

1

1

1

1

5

 

 Výtvarná výchova

1

1

1

2

2

7

 

 Praktické čin.

1

1

1

1

1

5

 

 Tělesná výchova

2

2

2

2

2

10

 

 Týdenní hodinová   dotace +   disponibilní hodiny

 

18+2

 

18+4

 

21+3

 

22+4

 

 

23+3

 

   102

 

+16

 Celkový týdenní   počet hod.

20

22

24

26

26

   118

 

 

 

     Zájmová činnost: dle potřeb žáků a zákonných zástupců škola nabízí zájmovou činnost pro žáky naší školy. Zájmovou činnost řešíme využitím nabídky DDM Jednička, Dvůr Králové nad Labem, taneční skupinou Attitude.

 

 

 

Poznámky k učebnímu plánu

 

Matematika

     Vyučovací předmět Matematika je ve 2. - 5. ročníku posílen o 1 hodinu z volné časové dotace. V rámci předmětu jsou žáci seznamováni s informačními a komunikačními technologiemi a jejich praktickým využitím, seznamováni s výukovými programy ve vlastnictví školy a jejich využíváním. Dále budou využívat tuto hodinu k procvičování látky zábavnou formou.

 

Finanční gramotnost  Učivo  „FINANČNÍ GRAMOTNOST“  zařazeno do učiva matematiky a prolíná s učivem prvouky (1. – 3. třída) a přírodovědy (4. a 5. třída). Jednotlivé učivo se prolíná více výstupy.  Pozná české mince a bankovky.

Učivo:

 • Orientace v základních formách vlastnictví, užívání peněz v běžných situacích - Uvede příklad využití platební karty. 
 • Obchod, služby - Odhadne cenu základních potravin a celkovou cenu nákupu. 
 • Aplikace úloh vyjadřujících situace z běžného života a využití získaného řešení v praxi.  Zkontroluje, kolik peněz je vráceno při placení. 
 • Orientace v základních formách vlastnictví, užívání peněz v běžných situacích. Vlastními slovy vyjádří, co znamená, že je banka správce peněz. 
 • Obchod, služby Porovná své přání a potřeby se svými finančními možnostmi. 
 • Orientace v základních formách vlastnictví, užívání peněz v běžných situacích Sestaví jednoduchý osobní rozpočet.
 • Orientace v základních formách vlastnictví, užívání peněz v běžných situacích.  Objasní, jak řešit situaci, kdy jsou příjmy větší (menší) než výdaje. 
 • Aplikace úloh vyjadřujících situace z běžného života a využití získaného řešení v praxi.  Na příkladech objasní rizika půjčování peněz. 
 • Aplikace úloh vyjadřujících situace z běžného života a využití získaného řešení v praxi. Uvede příklady základních příjmů a výdajů domácnosti 
 • Orientace v základních formách vlastnictví, užívání peněz v běžných situacích. Vysvětlí, jak reklamovat zboží. 
 • Aplikace úloh vyjadřujících situace z běžného života a využití získaného řešení v praxi. 

 

Český jazyk

     Časová dotace je posílena o 1 hodinu z disponibilní časové dotace v 1.,3.,4 a 5. ročníku, ve 2 ročníku o 2 vyučovací hod.

     V rámci předmětu se realizují průřezová témata Environmentální výchova, Multikulturní výchova, Osobnostní výchova a Výchova demokratického občana.

 

Anglický jazyk

     Časová dotace je posílena o 1 hodinu z disponibilní časové dotace v 1 a  2. ročníku o 1 vyučovací hodinu.

     V rámci předmětu se budou žáci seznamovat zábavnou formou se základy anglického jazyka.

 

Člověk a jeho svět

     Vzdělávací obor Člověk a jeho svět zahrnuje předmět Prvouka, Přírodověda a Vlastivěda. Je posílen ve 4. a 5. ročníku o 1 hodinu z volné časové dotace.   V rámci tohoto předmětu jsou realizována průřezová témata Environmentální výchova, Multikulturní výchova, Osobnostní a sociální výchova a Výchova demokratického občana.

 

Dopravní výchova Učivo „DOPRAVNÍ VÝCHOVA“ zařazeno do učiva prvouky (1. – 3. třída) a přírodovědy (4. a 5. třída). Místo kde žijeme, uplatňuje bezpečné způsoby pohybu a chování v silničním provozu při cestě do školy a ze školy. 

Učivo: 

 • dojde (dopraví se) bezpečně a nejkratší cestou do školy a zpět podle dopravních značek a světelné signalizace
 • charakterizuje nebezpečná místa 
 • poznává nebezpečná místa v okolí školy 
 • Zná a dokáže se vyhnout nebezpečným místům a situacím v okolí školy a svého bydliště
 • uvede základní ochranné prvky v silniční dopravě v roli chodce, cyklisty - cíleně je používá 
 • seznamuje se v okolí školy s dopravním značením, zná a řídí se dopravními a ochrannými prvky v roli chodce i cyklisty
 • prokazuje v situaci dopravního hřiště bezpečné způsoby chování a jednání v roli cyklisty
 • na dopravním hřišti se chová dle pokynů učitele a dopravního instruktora (chodec) i v roli cyklisty
 • dbá dopravního značení, charakterizuje bezpečné a ohleduplné jednání v prostředcích hromadné přepravy a při akcích školy je uplatňuje
 • učí se v dopravních prostředcích ohleduplnému chování vůči spolužákům a ostatním cestujícím i dopravní obsluze
 • v modelových situacích (vycházka, výlet) vyhodnotí nebezpečná místa v silničním provozu a v hromadné dopravě (v méně známých místech obce, v neznámých místech mimo obec) a určuje vhodný způsob bezpečného chování
 • poznává nové situace a nová prostředí v rámci výletů, exkurzí, vycházek a učí se v nich orientovat Člověk a zdraví
 • rozezná nebezpečí různého charakteru, využívá bezpečná místa pro hru a trávení volného času 
 • učí se vyhodnocovat nenadálé situace, které ohrožují život člověka, dovede vyhledat místo pro hru a trávení volného času
 • uplatňuje základní pravidla bezpečného chování účastníka silničního provozu, jedná tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných
 • umí se chovat jako chodec a dodržuje pravidla silničního provozu- i jako cyklista, dbá dopravních předpisů a bezpečnosti

 

Ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí   Učivo  „Ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí“  je zařazeno do učiva prvouky (1. – 3. třída) a přírodovědy (4. – 5. třída). 

 • Žák určí vhodná místa pro hru a trávení volného času
 • Zhodnotí vhodnost míst pro hru a trávení volného času, uvede možná nebezpečí i způsoby, jak jim čelit.
 • Vyhodnotí nebezpečí míst pro hru a trávení volného času a volí odpovídající způsoby ochrany
 • V modelových situacích ohrožení bezpečí označí možná nebezpečí a diskutuje o účinných způsobech ochrany
 • V modelových situacích volí správné způsoby ochrany, přivolání pomoci i pomoci jiným.
 • Při volání pomoci v případě ohrožení zdraví, správný způsob volání na tísňovou linku.
 • Mimořádné události a rizika s nimi spojená, postup v případě ohrožení.
 • Přiměřená reakce na pokyny dospělých
 • Zdraví (sexuální výchova, rodina, ochrana před nemocemi) je zařazeno do učiva prvouky (1. – 3. třída) a přírodovědy (4. – 5. třída) Žák ví, kdy použít čísla tísňového volání.
 • V modelové situaci použije správný způsob komunikace s operátory tísňové linky, dokáže použít krizovou linku a nezneužívá ji
 • Při volání pomoci v případě ohrožení zdraví charakterizuje na příkladech rozdíly mezi drobným, závažným a život ohrožujícím zraněním
 • V modelové situaci určí život ohrožující zranění.
 • Úrazy – dokáže ošetřit drobné úrazy

 

Tělesná výchova

     Do tělesné výchovy je zahrnuta i výuka plavání v 1. – 5. ročníku, která probíhá formou kurzu v krytém bazénu v  Hořicích. Kurz trvá pro každý ročník 20 vyučovacích hodin. Pro žáky 2. a 3. ročníku je kurz plavání povinný. Pro žáky ostatních ročníků je kurz nepovinný.

     V rámci tohoto předmětu jsou realizována průřezová témata Osobnostní výchova.

 

 

Předmět speciální pedagogické péče 

     To, jak bude výuka PSPP organizována, je zcela v kompetenci ředitele školy. Odvíjí se to například od skutečnosti, zda bude poskytováno toto podpůrné opatření více žákům školy a to v podobné oblasti PSPP nebo bude poskytování PSPP dané oblasti jen jednotlivým žákům, od možností personálního zabezpečení výuky, od prostorových podmínek. Zajištění PSPP je možné jak nad rámec celkové povinné časové dotace (nesmí být překročena maximální týdenní hodinová dotace stanovená pro jednotlivé ročníky základního vzdělávání školským zákonem) tak v rámci výuky, kdy je časová dotace k realizaci PSPP čerpána z disponibilní časové dotace RUP RVP.